Podmínky používání datového boxu

  • provozovatelem datového boxu je společnost Mopos Communications, a.s.
  • používání datového boxu je do odvolání bezplatné
  • objem dat uložených v jedné relaci nesmí přesáhnout 300 MB. Relace přesahující uvedený objem nebude na disk provozovatele datového boxu uložena
  • data jsou uložena v rámci datového boxu na dobu 72 hodin. Po uplynutí této lhůty budou data odstraněna.
  • denní limit objemu uložených dat prostřednictvím datového boxu je omezen na 600 MB pro jeden počítač nebo 2000 MB pro 1 IP adresu
  • uživatel odpovídá za obsah uložených informací (dat)
  • uživatel nesmí využít datový box k protiprávnímu jednání (porušování autorských práv, neoprávněné nakládání s osobními údaji, ohrožování mravnosti, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů apod.)
  • provozovatel datového boxu odstraní informace (data) před uplynutím doby uložení v případě, že se dozví o protiprávním obsahu uložených informací nebo protiprávním jednání uživatele datového boxu
  • provozovatel datového boxu nemá odpovědnost za škody způsobené ztrátou, poškozením, zničením či vyzrazením obsahu informací v průběhu přenosu dat do/z datového boxu, po dobu jejich uložení, ani za škody způsobené nevyzvednutím (smazáním dat) při překročení maximálního objemu relace či stanovené doby uložení
  • provozovatel datového boxu se zavazuje, že na uživatelem uvedenou elektronickou adresu odešle neprodleně po uložení relace oznámení o dočasném uložení dat s návodem na jejich vyzvednutí. Jiné využití této elektronické adresy je nepřípustné